Bent u op zoek naar een goede fysiotherapeut in Geleen?
Bij Fysiotherapie Lindenheuvel bent u in bekwame handen.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Lindenheuvel

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling
afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor € 23,50,- in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kunnen worden behandeld.
3. Cliënten die fysiotherapeutische behandelingen niet (meer) vergoed krijgen, dienen de declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voor of na elke behandeling contant te voldoen.
4. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
5. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 23,- alles exclusief omzetbelasting.

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn FWG. De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de ‘Modelregeling fysiotherapeut patiënt’ van het KNGF. In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al onze vastgelegde gegevens is het privacyreglement van toepassing.